Praktisch

De Matthiasschool heeft een team van 20 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt 190 leerlingen.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

Continurooster

De Matthiasschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur – 14.00 uur

Vakanties en studiedagen

U kunt alle vrije dagen terugvinden op Social Schools.

Speciale feesten

De Matthiasschool viert de traditionele feesten vanuit de Katholieke identiteit:

  • Sinterklaasfeest: Elk jaar rond 5 december brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan de school.
  • Kerst: Ieder jaar vieren we met de hele school Kerst in de kerk en hebben de kinderen een Kerstdiner op school.
  • Carnaval: Carnaval is een feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.
  • Pasen: Met Pasen staan wij stil bij het Paasfeest en er is op school een Paasontbijt.

Klachtenregeling

De Matthiasschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor de contactgegevens in de schoolgids -> Vertrouwenspersoon.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Gedragsprotocol

De Matthiasschool hecht veel waarde aan een veilige en geborgen schoolomgeving waarin kinderen (en medewerkers) zich gerespecteerd voelen. Pestgedrag wordt niet getolereerd. In ons gedragsprotocol staan duidelijke regels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Daar sturen we elke dag op, onder meer via het programma van De Vreedzame School.

Ouderraad

School is meer dan leren alleen. We gaan op schoolreisje, dagen onszelf uit tijdens de sportdag en vieren samen feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Om het team te helpen met het organiseren van deze activiteiten, is bij ons een ouderraad actief. Deze ouderraad bestaat uit actieve ouders met hart voor de school. Voor de schoolactiviteiten brengt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage in rekening.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Matthiasschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van vier jaar gekozen. De Matthiasschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Matthiasschool kunt u nalezen in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.