Uw kind, onze zorg

Onderwijsvorm

Bij de Matthiasschool kent elke groep een indeling in niveaus: minimum, basis en hoger. Het streven is dat alle leerlingen van een groep meedoen aan de klassikale instructie. Maar sommige kinderen zijn verder of juist minder ver in hun ontwikkeling dan andere kinderen. Bij de verwerking van de lesstof heeft de leerkracht de tijd om de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie te geven dan wel te begeleiden bij een verdiepingsslag. Daarbij krijgt de leerkracht hulp van onderwijsassistentes. Zo krijgt passend onderwijs in de praktijk vorm.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van kennis en kunde goed te kunnen volgen, meten wij periodiek hun prestaties. Enerzijds zijn deze toetsmomenten gebonden aan de lesmethodes, anderzijds gebruiken wij methodeonafhankelijke toetsing van onder meer het Cito. Daarnaast toetsen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Alle resultaten en observaties worden opgeslagen in het leerlingdossier. Dat bevat ook verslagen van de gesprekken met ouders en de afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. De gegevens uit het dossier worden alleen gebruikt door de school om een goede begeleiding van leerlingen te waarborgen. Het leerlingdossier vormt in groep 8 ook de basis van het onderwijskundig eindrapport, dat als uitgangspunt dient voor de overdracht naar het vervolgonderwijs.

Interne begeleiding

Leerlingen hebben recht op een fijne omgeving waarin zij zich maximaal kunnen ontplooien. Onze leerkrachten maken zich daar elke dag hard voor, maar soms moet er iets meer gebeuren. De Matthiasschool heeft voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een intern begeleider. Deze specialisten coördineren de extra zorg voor leerlingen en begeleiden de professionalisering van het team op het gebied van de leerlingenzorg.

Meer weten over hoe wij uw kind passend onderwijs bieden? Raadpleeg het schoolondersteuningsplan.